Personeels- en administratiesysteem Published by Tenders Electronic Daily

Personeels- en administratiesysteem

There are changes or additional information to this announcement. Personeels- en administratiesysteem (10.05.2022 20:18)

Application deadline

07.06.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Payroll management services
    79211110-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

WIJ Groningen
Paterswoldseweg 267
9728 AC Groningen
Netherlands
Tel.: +31 610252185
E-Mail: erik.nobbe@wij.groningen.nl
Website: https://wij.groningen.nl/

assignment

Deze aanbesteding heeft tot doel om het best passende systeem te vinden voor een efficiënte, gebruikersvriendelijke personeels- en salarisadministratie voor WIJ Groningen. Dit moet tevens een toekomstbestendige oplossing zijn in het licht van de verdere ontwikkelingen van de organisatie.

Description of procurement /scope of services

Het maximale jaarlijkse budget voor het nieuwe systeem bedraagt in 2023 € 75.000,- en (met een oplopend aantal medewerkers) in 2024 - 2026 € 85.000,- per jaar exclusief BTW, op basis van de samenstelling op het prijzenblad. Het maximale budget voor de implementatie bedraagt € 140.000,- exclusief BTW.
Het maximale jaarlijkse budget voor het nieuwe systeem bedraagt in 2023 € 75.000,- en (met een oplopend aantal medewerkers) in 2024 - 2026 € 85.000,- per jaar exclusief BTW, op basis van de samenstelling op het prijzenblad. Het maximale budget voor de implementatie bedraagt € 140.000,- exclusief...
Show more

Others CPV Codes
  • Software package and information systems
    48000000-8
Project adress

Region (NUTS code): NL11 Groningen
Groningen

Nederland-Groningen: Loonadministratiediensten

2022/S 082-221596

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: WIJ Groningen
Nationaal identificatienummer: 360554738
Postadres: Paterswoldseweg 267
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9728 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik Nobbe
E-mail: erik.nobbe@wij.groningen.nl
Telefoon: +31 610252185
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wij.groningen.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b1652d62363f1db484757910e46cf759
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b1652d62363f1db484757910e46cf759
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personeels- en administratiesysteem

Referentienummer: 22-4-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79211110 Loonadministratiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding heeft tot doel om het best passende systeem te vinden voor een efficiënte, gebruikersvriendelijke personeels- en salarisadministratie voor WIJ Groningen. Dit moet tevens een toekomstbestendige oplossing zijn in het licht van de verdere ontwikkelingen van de organisatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 640 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het maximale jaarlijkse budget voor het nieuwe systeem bedraagt in 2023 € 75.000,- en (met een oplopend aantal medewerkers) in 2024 - 2026 € 85.000,- per jaar exclusief BTW, op basis van de samenstelling op het prijzenblad. Het maximale budget voor de implementatie bedraagt € 140.000,- exclusief BTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 640 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dit met een optie tot eenzijdige verlenging door WIJ Groningen met tweemaal twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 01-01-2023 en heeft een looptijd tot en met 31-12-2024.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,

- Stabiliteit onderneming,

- Programma van Eisen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid,

- Kwaliteitsborging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

WIJ Groningen kiest voor een looptijd van maximaal 6 jaar en daarmee voor een langere looptijd. Dit heeft te maken met de investering die het vraagt om een nieuw systeem te implementeren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen welke vragen om een investering in het systeem. Dit maakt een langere looptijd gewenst

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2022