Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej wraz z dzierżawa sprzętu komputerowego Published by Tenders Electronic Daily

Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej wraz z dzierżawa sprzętu komputerowego

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/58964755/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Washing and dry-cleaning services
    98310000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Staszica 16
20-081 Lublin
Poland
E-Mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Website: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

assignment

Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu komputerowego, której opis zawarto w Załączniku Nr 1 do SWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“ oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia tj. świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu radiowej identyfikacji.4. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji bielizny w tym noworodkowej oraz składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy urządzeń Wykonawcy5. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne.
Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu komputerowego, której opis zawarto w Załączniku Nr 1 do SWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“ oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.2. Zamawiający nie...
Show more

Polska-Lublin: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2022/S 093-257051

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 089-243099)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adres pocztowy: Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Ulanicka
E-mail: nulanicka@spsk1.lublin.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej wraz z dzierżawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: EO/EG - 2720/XXII/22
II.1.2)Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu komputerowego, której

opis zawarto w Załączniku Nr 1 do SWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“ oraz załączniku 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówień.

2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia tj. świadczenie usług pralniczych oraz wdrożenie systemu radiowej identyfikacji.

4. Usługi pralnicze będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego w pomieszczeniach Wykonawcy spełniających wymagania sanitarne w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji bielizny w tym noworodkowej oraz składowania i transportu bielizny szpitalnej, przy pomocy urządzeń Wykonawcy

5. Transport asortymentu do i z siedziby Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przy pomocy środka transportu spełniającego wymagania sanitarne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 089-243099

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

1. Oświadczenie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

załącznik nr 2 a do swz

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 3 do

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu -

Załącznik nr 2 do SWZ.

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ,

b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.,

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.

e) Wykazu usług wykonanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16,

20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl;

b) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan

skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o

ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail:

iod@spsk1.lublin.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Powinno być:

1. Oświadczenie, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

załącznik nr 2 a do swz

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 3 do

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu -

Załącznik nr 2 do SWZ.

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ,

b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.,

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw

wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p.

e) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

f) Wykazu usług wykonanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16,

20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl;

b) Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan

skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o

ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 48, e-mail:

iod@spsk1.lublin.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

VII.2)Inne dodatkowe informacje: