Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S zgodnie z postanowieniami SWZ. Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S zgodnie z postanowieniami SWZ.

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/93543515/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Parts for boring machinery
    43610000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
21-013 Puchaczów
Poland
Tel.: +48 814625075
Fax: +48 814625007
E-Mail: mwielgosz@lw.com.pl
Website: www.lw.com.pl

assignment

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z postanowieniami SWZ.

Polska-Puchaczów: Części maszyn do strugania

2022/S 090-248948

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-187352)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 7130005784
Adres pocztowy: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość: Puchaczów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wielgosz
E-mail: mwielgosz@lw.com.pl
Tel.: +48 814625075
Faks: +48 814625007
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lw.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S zgodnie z postanowieniami SWZ.

Numer referencyjny: 1361/EZP/MWI/2022
II.1.2)Główny kod CPV
43610000 Części maszyn do strugania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, zgodnie z postanowieniami SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-187352

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: