Rekonstrukce s následným užíváním prostor budovy Rašínova 12; II Published by Tenders Electronic Daily

Rekonstrukce s následným užíváním prostor budovy Rašínova 12; II

Application deadline

26.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Concession award procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Restoration work
    45454100-5
Language

Czech

Contracting authority / owner

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno
Czechia
Tel.: +420 542210351
E-Mail: vz@mt-legal.com
Website: https://www.brno.cz

assignment

Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova je zapsána v územním obvodu, ve kterém státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a jejich následné provozování či umožnění užívání jinými osobami po dobu trvání koncese. Náklady na generální rekonstrukci ponese vybraný dodavatel, který bude mít po dobu trvání koncese oprávnění prostory Rašínova 12 využívat či je dále pronajímat třetím osobám, čímž si bude tyto náklady umořovat. Za tímto účelem strany uzavřou pachtovní smlouvu.Podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova...
Show more

Description of procurement /scope of services

Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova je zapsána v územním obvodu, ve kterém státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a jejich následné provozování či umožnění užívání jinými osobami po dobu trvání koncese. Náklady na generální rekonstrukci ponese vybraný dodavatel, který bude mít po dobu trvání koncese oprávnění prostory Rašínova 12 využívat či je dále pronajímat třetím osobám, čímž si bude tyto náklady umořovat. Za tímto účelem strany uzavřou pachtovní smlouvu.Podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova...
Show more

Others CPV Codes
  • Restoration work
    45454100-5
  • Building rental or sale services
    70310000-7
Project adress

Region (NUTS code): CZ064 Jihomoravský kraj
Rašínova 643/12, 602 00 Brno

Česko-Brno: Rekonstrukce budov

2022/S 081-219809

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 60200
Země: Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno-Královo Pole
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.brno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.brno.cz
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní identifikační číslo: 28305043
Poštovní adresa: Jana Babáka 2733/11
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 61200
Země: Česko
Kontaktní osoba: Veronika Ichová
E-mail: vz@mt-legal.com
Tel.: +420 542210351
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.brno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.brno.cz
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce s následným užíváním prostor budovy Rašínova 12; II

II.1.2)Hlavní kód CPV
45454100 Rekonstrukce budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova je zapsána v územním obvodu, ve kterém státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a jejich následné provozování či umožnění užívání jinými osobami po dobu trvání koncese. Náklady na generální rekonstrukci ponese vybraný dodavatel, který bude mít po dobu trvání koncese oprávnění prostory Rašínova 12 využívat či je dále pronajímat třetím osobám, čímž si bude tyto náklady umořovat. Za tímto účelem strany uzavřou pachtovní smlouvu.

Podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 36 064 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45454100 Rekonstrukce budov
70310000 Pronájem nebo prodej budov
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Rašínova 643/12, 602 00 Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je generální rekonstrukce vymezené části vnitřních prostor budovy na adrese Rašínova 643/12, 602 00 Brno, budova (jiná stavba) č. p. 643 stojící na pozemku p. č. 40 v katastrálním území Město Brno, zapsáno na LV č. 10001; budova je zapsána v územním obvodu, ve kterém státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a jejich následné provozování či umožnění užívání jinými osobami po dobu trvání koncese. Náklady na generální rekonstrukci ponese vybraný dodavatel, který bude mít po dobu trvání koncese oprávnění prostory Rašínova 12 využívat či je dále pronajímat třetím osobám, čímž si bude tyto náklady umořovat. Za tímto účelem strany uzavřou pachtovní smlouvu.

Podrobnosti jsou uvedeny v ZD.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 064 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání koncese
Doba trvání v měsících: 360
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek, uvedení požadovaných informací a dokumentace:

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr, uvedení požadovaných informací a dokumentace:

Pro toto koncesní řízení se nepoužije.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro podání žádostí o účast nebo doručení nabídek
Datum: 26/05/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/04/2022