Toelatingsprocedure Huishoudelijke ondersteuning Leidse regio Published by Tenders Electronic Daily

Toelatingsprocedure Huishoudelijke ondersteuning Leidse regio

Application deadline

30.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of domestic help personnel
    79622000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Servicepunt71
Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Netherlands
Tel.: +31 628651129
E-Mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Website: http://www.servicepunt71.nl

assignment

Huishoudelijke ondersteuning in de Leidse regiogemeenten. Deze toelatingsprocedure is gebaseerd op het Zeeuws model. Dat houdt in dat de aanbestedende dienst elke organisatie toelaat die tegen vooraf gestelde voorwaarden en een vastgesteld tarief diensten wil leveren. Het systeem staat echter voor aanmelding open tot een bepaalde datum. Daarna sluit het systeem en kunnen geen nieuwe aanbieders meer toetreden.Dit model valt niet langer onder de definitie van “overheidsopdracht’, waardoor de Aanbestedingswet nog maar zeer beperkt van toepassing is. In de procedurebeschrijving wordt aangegeven wat wanneer van gegadigden wordt verwacht en wat de procedure inhoudt.Alle Opdrachtnemers die inschrijven en voldoen aan de vooraf gestelde eisen en akkoord zijn met het vooraf vastgestelde tarief voor de dienstverlening, kunnen een Uitvoeringsovereenkomst aangaan met de deelnemende gemeenten.
Huishoudelijke ondersteuning in de Leidse regiogemeenten. Deze toelatingsprocedure is gebaseerd op het Zeeuws model. Dat houdt in dat de aanbestedende dienst elke organisatie toelaat die tegen vooraf gestelde voorwaarden en een vastgesteld tarief diensten wil leveren. Het systeem staat echter voor aanmelding...
Show more

Description of procurement /scope of services

Wmo diensten huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND, NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude

Nederland-Leiden: Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp

2022/S 075-204918

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicepunt71
Nationaal identificatienummer: 292140280
Postadres: Tweelingstraat 4
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2312 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Hanan Dahhane
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telefoon: +31 628651129
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/846c0cf42ca6f4c37a58da0cbccff40e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/846c0cf42ca6f4c37a58da0cbccff40e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toelatingsprocedure Huishoudelijke ondersteuning Leidse regio

Referentienummer: A09.13.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79622000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Huishoudelijke ondersteuning in de Leidse regiogemeenten. Deze toelatingsprocedure is gebaseerd op het Zeeuws model. Dat houdt in dat de aanbestedende dienst elke organisatie toelaat die tegen vooraf gestelde voorwaarden en een vastgesteld tarief diensten wil leveren. Het systeem staat echter voor aanmelding open tot een bepaalde datum. Daarna sluit het systeem en kunnen geen nieuwe aanbieders meer toetreden.

Dit model valt niet langer onder de definitie van “overheidsopdracht’, waardoor de Aanbestedingswet nog maar zeer beperkt van toepassing is. In de procedurebeschrijving wordt aangegeven wat wanneer van gegadigden wordt verwacht en wat de procedure inhoudt.

Alle Opdrachtnemers die inschrijven en voldoen aan de vooraf gestelde eisen en akkoord zijn met het vooraf vastgestelde tarief voor de dienstverlening, kunnen een Uitvoeringsovereenkomst aangaan met de deelnemende gemeenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wmo diensten huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2029
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Akkoord op Toelatingsdocument, Programma van Eisen en gevolgde procedure,

- Inschrijving nationale beroep- of handelsregister,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,

- Accountantsverklaring,

- Referentieproject,

- Kwaliteitsborging ISO-9001, HKZ of gelijkwaardig keurmerk,

- Optie: Eenmalige schoonmaakwerkzaamheden bij ernstige vervuiling

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 703813131
Fax: +31 703811511
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/04/2022