„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции” Published by Tenders Electronic Daily

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции”

Application deadline

16.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР"ДВОРЕЦА"-БАЛЧИК
ДКИ-КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-ДВОРЕЦА
9600 гр.Балчик
Bulgaria
Tel.: +359 897860309
Fax: +359 57976849
E-Mail: fin.control@dvoreca.com
Website: www.dvoreca.com

assignment

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.
Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на...
Show more

Lots 1

Job / name

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции, за Обособена позиция № 1: „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” – гр. Балчик

Description of procurement /scope of services

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.
Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Културен център "Двореца" гр. Балчик

Lots 2

Job / name

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции, за Обособена позиция № 2: Сграда на почивна станция, гр. Ахтопол.

Description of procurement /scope of services

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.
Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
къща за гости гр. Ахтопол

България-Балчик: Електрическа енергия

2022/S 075-199601

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР"ДВОРЕЦА"-БАЛЧИК
Национален регистрационен номер: 124609886
Пощенски адрес: ДКИ-КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР-ДВОРЕЦА
Град: гр.Балчик
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 9600
Държава: България
Лице за контакт: Zheni Mihaylova Mihaylova
Електронна поща: fin.control@dvoreca.com
Телефон: +359 897860309
Факс: +359 57976849
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dvoreca.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/35817
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/204522
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/204522
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отдих, култура и вероизповедание

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции”

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 566 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции, за Обособена позиция № 1: „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ДВОРЕЦА” – гр. Балчик

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Културен център "Двореца" гр. Балчик

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 555 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опции (предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП):

• в случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната стойността по него (прогнозната стойност на обществената поръчка) и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП;

• в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

• „Опция допълнителни доставки“ - включена в прогнозните, стойност и количество на обществената поръчка и приложима, при евентуално присъединяване на нови обекти или увеличаване броя на измервателни точки. При възникнали такива, Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки” в обем от 200 000 кВтч за ОП 1 и 3000 кВтч по ОП 2. В случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се осъществява доставка на ел. енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия. „Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Заявката и допълнителното споразумение следва да съдържат цялата налична информация при Възложителя, необходима на Изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции, за Обособена позиция № 2: Сграда на почивна станция, гр. Ахтопол.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

къща за гости гр. Ахтопол

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, без такса Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност и др. съгласно документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опции (предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП):

• в случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната стойността по него (прогнозната стойност на обществената поръчка) и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 6 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП;

• в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

• „Опция допълнителни доставки“ - включена в прогнозните, стойност и количество на обществената поръчка и приложима, при евентуално присъединяване на нови обекти или увеличаване броя на измервателни точки. При възникнали такива, Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки” в обем от 200 000 кВтч за ОП 1 и 3000 кВтч по ОП 2. В случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се осъществява доставка на ел. енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия. „Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Заявката и допълнителното споразумение следва да съдържат цялата налична информация при Възложителя, необходима на Изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата трябва да притежават лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”.

Участникът попълва от раздел А:ГОДНОСТ в Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника да представи четливи и заверени копия на валидни лицензии/удостоверения.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят!

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят!

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/05/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

През 2024 г.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП, пред КЗК

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/04/2022