Specifične kemikalije I. Published by Tenders Electronic Daily

Specifične kemikalije I.

Application deadline

20.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Language

Croatian

Contracting authority / owner

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Vinkovačka cesta 63 c
31000 Osijek
Croatia
Tel.: +385 31275200
E-Mail: nabava@hapih.hr
Website: www.hapih.hr

assignment

specifične kemikalije

Lots 1

Job / name

Grupa 1 CT Specifične kemikalije

Description of procurement /scope of services

Specifične kemikalije

Others CPV Codes
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Project adress

Vinkovačka 63c, Osijek

Lots 2

Job / name

Grupa 2 CT Specifične kemikalije za CNS

Description of procurement /scope of services

Specifične kemikalije

Others CPV Codes
  • Laboratory reagents
    33696500-0
Project adress

Vinkovačka 63c, Osijek

Hrvatska-Osijek: Laboratorijski reagensi

2022/S 075-199616

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nacionalni registracijski broj: 35506269186
Poštanska adresa: Vinkovačka cesta 63 c
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hapih.hr
Telefon: +385 31275200
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hapih.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0015129
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Specifične kemikalije I.

Referentni broj: N-36/2022 I.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33696500 Laboratorijski reagensi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

specifične kemikalije

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 361 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1 CT Specifične kemikalije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vinkovačka 63c, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Specifične kemikalije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke robe / Ponder: točka 6.5. DoN-a
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: točka 6.5. DoN-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 24 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2 CT Specifične kemikalije za CNS

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33696500 Laboratorijski reagensi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Vinkovačka 63c, Osijek

II.2.4)Opis nabave:

Specifične kemikalije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke robe / Ponder: točka 6.5. DoN-a
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: točka 6.5. DoN-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 37 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 1 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Usorska 19, Brijest, Osijek

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2022