Dynamisch Aankoopsysteem metaalzouten en overige chemicaliën Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisch Aankoopsysteem metaalzouten en overige chemicaliën

Application deadline

01.07.2024, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Miscellaneous metal acid salts
  24314000-8
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Waterschap Vallei en Veluwe
Postbus 4142
7324AX Apeldoorn
Netherlands
Tel.: +31 00000000
E-Mail: CRozema@vallei-veluwe.nl
Website: www.vallei-veluwe.nl

assignment

Deze selectieleidraad betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor metaalzouten en overige chemicaliën.De volgende Waterschappen hebben besloten gezamenlijk over te gaan tot het instellen van een DAS ten behoeve van het inkopen van Metaalzouten en Overige chemicaliën voor het afvalwaterzuiveringsproces en dit gezamenlijk aan te besteden: - Waterschap Aa en Maas- Waterschap Brabantse Delta- Waterschap Drents Overijsselse Delta- Waterschap Noorderzijlvest- Waterschap Rijn en IJssel- Waterschap Rivierenland- Waterschap Scheldestromen- Waterschap Vallei en Veluwe- Waterschap Vechtstromen- Waterschap Zuiderzeeland- Waterschapsbedrijf Limburg- Hoogheemraadschap van Rijnland- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Deze selectieleidraad betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor metaalzouten en overige chemicaliën.De volgende Waterschappen hebben besloten gezamenlijk over te gaan tot het instellen van een DAS ten behoeve van het inkopen van Metaalzouten en Overige chemicaliën voor het afvalwaterzuiveringsproces...
Show more

Description of procurement /scope of services

Deze aanbesteding betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor de levering van metaalzouten en overige chemicaliën voor de veertien deelnemende waterschappen.

Others CPV Codes
 • Gases
  24100000-5
 • Fine and various chemical products
  24900000-3
 • Activated carbon
  24954000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Geheel Nederland

Nederland-Apeldoorn: Metaalzouten

2022/S 238-686961

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Vallei en Veluwe
Nationaal identificatienummer: 56804636
Postadres: Postbus 4142
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7324AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Carlijn Rozema - ter Braak
E-mail: CRozema@vallei-veluwe.nl
Telefoon: +31 00000000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vallei-veluwe.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2326
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nationaal identificatienummer: 211567350
Postadres: Postbus 4059
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3006 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Sisca Liem
E-mail: s.liem@hhsk.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schielandendekrimpenerwaard.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/25830
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Aa en Maas
Nationaal identificatienummer: 371566599
Postadres: Pettelaarpark 70
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 PP
Land: Nederland
Contactpersoon: Bert Trip
E-mail: btrip@aaenmaas.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.aaenmaas.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2329
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Brabantse Delta
Nationaal identificatienummer: 7358572
Postadres: Postbus 5520
Plaats: Breda
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4801 DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Esther van Meersbergen
E-mail: e.meersbergen@brabantsedelta.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brabantsedelta.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/7834
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nationaal identificatienummer: 54677919
Postadres: Postbus 160
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8000 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Martin uit de Flesch
E-mail: MartinuitdeFlesch@wdodelta.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wdodelta.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2328
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Postbus 156
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2300 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Maaike Liefting
E-mail: Maaike.Liefting@rijnland.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rijnland.net
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/25828
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Noorderzijlvest
Nationaal identificatienummer: 50130994
Postadres: Stedumermaar 1 9735 AC Groningen
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9700AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jelmer van der Molen
E-mail: j.vandermolen@noorderzijlvest.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noorderzijlvest.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/1084
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rijn en IJssel
Nationaal identificatienummer: 9689427
Postadres: Liemersweg 2
Plaats: Doetinchem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7006 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Erica Hassink
E-mail: E.Hassink@wrij.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wrij.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2327
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rivierenland
Nationaal identificatienummer: 51595840
Postadres: de Blomboogerd 1 te Tiel
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Yvonne Stronk
E-mail: Y.Stronk@wsrl.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wsrl.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/3989
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Scheldestromen
Nationaal identificatienummer: 29683349
Postadres: Kanaalweg 1
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4337 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ingrid Griep
E-mail: ingrid.griep@scheldestromen.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.scheldestromen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/25857
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen
Nationaal identificatienummer: 331835633
Postadres: Kooikersweg 1, AlmeloPostbus 5006, 7600 GA Almelo
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7609 PZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Joyce van der Veen
E-mail: j.van.der.veen@vechtstromen.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vechtstromen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2325
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Zuiderzeeland
Nationaal identificatienummer: 5671631
Postadres: Lindelaan 20
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8224 KT
Land: Nederland
Contactpersoon: Gertjan Fortuin
E-mail: g.fortuin@zuiderzeeland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuiderzeeland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2324
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschapsbedrijf Limburg
Nationaal identificatienummer: 481750102
Postadres: Maria Theresialaan 99
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6043 CX
Land: Nederland
Contactpersoon: Stefan van der Linden
E-mail: stefanvanderlinden@wbl.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wbl.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2323
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Nationaal identificatienummer: 30276831
Postadres: Poldermolen 2
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3994 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Danielle van de Velde
E-mail: danielle.van.de.velde@hdsr.nl
Telefoon: +31 302097070
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hdsr.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/26604
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/26828
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/26828
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch Aankoopsysteem metaalzouten en overige chemicaliën

Referentienummer: 1042518/ 90477
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24314000 Metaalzouten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze selectieleidraad betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor metaalzouten en overige chemicaliën.

De volgende Waterschappen hebben besloten gezamenlijk over te gaan tot het instellen van een DAS ten behoeve van het inkopen van Metaalzouten en Overige chemicaliën voor het afvalwaterzuiveringsproces en dit gezamenlijk aan te besteden:

- Waterschap Aa en Maas

- Waterschap Brabantse Delta

- Waterschap Drents Overijsselse Delta

- Waterschap Noorderzijlvest

- Waterschap Rijn en IJssel

- Waterschap Rivierenland

- Waterschap Scheldestromen

- Waterschap Vallei en Veluwe

- Waterschap Vechtstromen

- Waterschap Zuiderzeeland

- Waterschapsbedrijf Limburg

- Hoogheemraadschap van Rijnland

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24100000 Gassen
24900000 Fijnchemicaliën en diverse chemische producten
24954000 Actieve kool
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geheel Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor de levering van metaalzouten en overige chemicaliën voor de veertien deelnemende waterschappen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het dynamisch aankoopsysteem wordt ingesteld voor een periode van 2 jaar, met viermaal een optionele verlenging van 2 jaar. De start van dit dynamisch aankoopsysteem is oorspronkelijk ingegaan op 1 juli 2018. Per 1 juli 2022 is de 2e verlengingsoptie gestart en zijn er nog maximaal 2 verlengingsopties resterend (tot maximaal 30 juni 2028).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsdocumenten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2024
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanvulling op IV 2.2:

Dit Dynamisch aankoopsysteem metaalzouten en overige chemicaliën is op 15 mei 2018 gepubliceerd via Negometrix 3. Deze zelfde DAS metaalzouten en overige chemicaliën wordt gemigreerd naar Mercell Source to Contract en om die reden (nogmaals) gepubliceerd. De looptijd van de oorspronkelijke DAS blijft ongewijzigd.

De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden vanaf 2 januari 2023, 12:00 uur. Indien u vanaf 2 januari 2023 nadere offerte aanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend.

Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren.

De aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 kalenderdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 kalenderdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot het DAS of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot het DAS te worden toegelaten.

Opening van de inschrijvingen voor de nadere opdrachten zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de aanvraag van een nadere opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ondernemers kunnen 7 kalenderdagen vragen stellen naar aanleiding van het bericht over de toelating of afwijzing. Ondernemers die (nog) niet aan de eisen voldoen en daarom zijn afgewezen kunnen gedurende de gehele looptijd van het DAS opnieuw een verzoek tot toelating indienen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2022