Dynamisch Aankoopsystem (DAS) Stichting Werken in Gelderland Categorie 'Openbare ruimte' Published by Tenders Electronic Daily

Dynamisch Aankoopsystem (DAS) Stichting Werken in Gelderland Categorie 'Openbare ruimte'

Application deadline

14.06.2024, 23:59 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Sewage, refuse, cleaning and environmental services
    90000000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Werken in Gelderland
Marienburg 30
6511 PS Nijmegen
Netherlands
Tel.: +31 650074585
E-Mail: h2.verweij@nijmegen.nl
Website: http://www.werkeningelderland.nl

assignment

De op inhuur Werken in Gelderland aangesloten organisaties zijn meer of minder frequent op zoek naar professionals in de categorie openbare ruimte. Per aangesloten organisatie kunnen de openbare ruimte functies er anders uitzien en de organisatie daarvan anders zijn vormgegeven. Voor de categorie openbare ruimte zijn organisaties aangesloten bij Werken In Gelderland meer of minder frequent op zoek naar professionals die zich bezig houden met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoals onder andere:— medewerker groenvoorziening,— voorman,— onderhoudsmedewerker,— beheerder openbare ruimte,— beheerder riolering,— beheerder bos- en natuurgebieden,— inspecteur,— adviseur groen,— adviseur wegen,— toezichthouder openbare ruimte,— directievoerder openbare ruimte.Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een verzoek tot toelating indienen voor deze categorie via www.werkeningelderland.nl/inhuur
De op inhuur Werken in Gelderland aangesloten organisaties zijn meer of minder frequent op zoek naar professionals in de categorie openbare ruimte. Per aangesloten organisatie kunnen de openbare ruimte functies er anders uitzien en de organisatie daarvan anders zijn vormgegeven. Voor de categorie openbare...
Show more

Description of procurement /scope of services

Offerteaanvragen binnen deze categorie openbare ruimte zullen zichtbaar worden nadat u bent toegelaten tot de categorie. In een offerteaanvraag worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de in te huren medewerker. Daarnaast kunt u zich op de (sub)gunningcriteria onderscheiden. Dat betreffen de (sub)gunningcriteria prijs en kwaliteit waar op u punten kunt scoren.
Offerteaanvragen binnen deze categorie openbare ruimte zullen zichtbaar worden nadat u bent toegelaten tot de categorie. In een offerteaanvraag worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de in te huren medewerker. Daarnaast kunt u zich op de (sub)gunningcriteria onderscheiden. Dat betreffen...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Nijmegen: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 199-483936

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Werken in Gelderland
381705668
Marienburg 30
Nijmegen
6511 PS
Nederland
Contactpersoon: H. Verweij
Telefoon: +31 650074585
E-mail: h2.verweij@nijmegen.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.werkeningelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.werkeningelderland.nl/inhuur

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.werkeningelderland.nl/inhuur
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/051eac6098c4e3759783c15d09fe3794
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Personeelsdienstverlening

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamisch Aankoopsystem (DAS) Stichting Werken in Gelderland Categorie 'Openbare ruimte'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De op inhuur Werken in Gelderland aangesloten organisaties zijn meer of minder frequent op zoek naar professionals in de categorie openbare ruimte. Per aangesloten organisatie kunnen de openbare ruimte functies er anders uitzien en de organisatie daarvan anders zijn vormgegeven. Voor de categorie openbare ruimte zijn organisaties aangesloten bij Werken In Gelderland meer of minder frequent op zoek naar professionals die zich bezig houden met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoals onder andere:

— medewerker groenvoorziening,

— voorman,

— onderhoudsmedewerker,

— beheerder openbare ruimte,

— beheerder riolering,

— beheerder bos- en natuurgebieden,

— inspecteur,

— adviseur groen,

— adviseur wegen,

— toezichthouder openbare ruimte,

— directievoerder openbare ruimte.

Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een verzoek tot toelating indienen voor deze categorie via www.werkeningelderland.nl/inhuur

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Offerteaanvragen binnen deze categorie openbare ruimte zullen zichtbaar worden nadat u bent toegelaten tot de categorie. In een offerteaanvraag worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de in te huren medewerker. Daarnaast kunt u zich op de (sub)gunningcriteria onderscheiden. Dat betreffen de (sub)gunningcriteria prijs en kwaliteit waar op u punten kunt scoren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitsverhouding / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/10/2019
Einde: 14/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen valse verklaringen,

— Betalingen premies,

— Geen faillissement,

— Geen gerechtelijke uitspraak.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2024
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2–4
Arnhem
6811 CD
Nederland
Telefoon: +31 883612000
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2019