Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów Published by Tenders Electronic Daily

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów

Application deadline

14.02.2024, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów
Poland
Tel.: +48 413861010
Fax: +48 413861267
E-Mail: przetargi@umjedrzejow.pl
Website: http://www.umjedrzejow.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania, na trzech zadaniach „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43"; „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi", „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi"
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót...
Show more

Lots 1

Job / name

Zadanie 1 pn.: „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4”

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 1 pn.: „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4”.2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:a) Program Funkcjonalno-Użytkowy b) Projekt koncepcyjny c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów – będące załącznikiem nr 1 do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Construction work for sports facilities
  45212200-8
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
  71000000-8
 • Architectural services for building extensions
  71223000-7
Project adress

Miasto Jędrzejów

Lots 2

Job / name

Zadanie 2 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny”

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 2 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny”.2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:a) Program Funkcjonalno-Użytkowy b) Projekt koncepcyjny c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów – będące załącznikiem nr 1 do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Construction work for sports facilities
  45212200-8
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
  71000000-8
 • Architectural services for building extensions
  71223000-7
Project adress

Miejscowość Podchojny

Lots 3

Job / name

Zadanie 3 pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pom. towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów”

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 3 pn.: „towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów”.2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:a) Program Funkcjonalno-Użytkowy b) Projekt koncepcyjny c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów – będące załącznikiem nr 1 do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót...
Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Construction work for sports facilities
  45212200-8
 • Architectural, construction, engineering and inspection services
  71000000-8
 • Architectural services for building extensions
  71223000-7
Project adress

Miejscowość Skroniów

Polska-Jędrzejów: Roboty budowlane

2023/S 055-160563

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jędrzejów
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 33a
Miejscowość: Jędrzejów
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Jaczyński
E-mail: przetargi@umjedrzejow.pl
Tel.: +48 413861010
Faks: +48 413861267
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umjedrzejow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów

Numer referencyjny: RIZP.271.4.2023
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania, na trzech zadaniach „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43"; „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi", „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 pn.: „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jędrzejów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 1 pn.: „Modernizacja istniejącej Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego 43, na działce o nr ewid. 268/11 obręb 0004 Jędrzejów 4”.

2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy

b) Projekt koncepcyjny

c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów

– będące załącznikiem nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Podchojny

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 2 pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Podchojnach o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 464 obręb Podchojny”.

2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy

b) Projekt koncepcyjny

c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów

– będące załącznikiem nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie o salę gimnastyczną i łącznik wraz z zapleczem sanitarnym i pom. towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45212200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Skroniów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów w oparciu o działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę a następnie na ich podstawie na wykonaniu robót budowlanych i oddaniu obiektu do użytkowania dla Zadania 3 pn.: „towarzyszącymi na działce o nr ewid. 546 obręb Skroniów”.

2. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dla którego Jednostką dofinansowującą jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają:

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy

b) Projekt koncepcyjny

c) Zbiorcze wskaźnikowe zestawienia kosztów

– będące załącznikiem nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dla części I przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 zł

b) Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł

2. Dla części II i III przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 zł

b) Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 15 000 000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Dla części I przedmiotu zamówienia:

1. wykonawca winien wykazać wykonanie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego na budowę lub przebudowę lub rozbudowę krytej pływalni o powierzchni zabudowy co najmniej 1500 m2 wykonanej budowy lub przebudowy lub rozbudowy

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie krytej pływalni o powierzchni zabudowy co najmniej 1500 m2 wykonanej budowy lub przebudowy lub rozbudowy

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunków – zarówno dla usługi projektowej i robót budowlanych – w przypadku wykazania przez wykonawcę doświadczenia opartego na zamówieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert.

2. wykonawca winien wykazać, iż dysponuje:

a) osobami, która będą pełnić funkcję projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b) osobami, która będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

II. Dla części II i III przedmiotu zamówienia:

1. wykonawca winien wykazać wykonanie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego na budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 500 m2 wykonanej budowy lub przebudowy lub rozbudowy

b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy co najmniej 500 m2 wykonanej budowy lub przebudowy lub rozbudowy

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunków – zarówno dla usługi projektowej i robót budowlanych – w przypadku wykazania przez wykonawcę doświadczenia opartego na zamówieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert.

2. wykonawca winien wykazać, iż dysponuje:

a) osobami, która będą pełnić funkcję projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b) osobami, która będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2024
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2024
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa:

- w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Prawo zamówień publicznych

- w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.)

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

a) dla CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

b) dla CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

c) dla CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b )gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RIZP.271.4.2023 – CZĘŚĆ ……….”

3. Informacje odnośnie składania JEDZ oraz podmiotowych środków podmiotowych zawarta jest w rozdz. 8 SWZ

4. Informacja odnośnie przewidywanych przez zamawiającego możliwości zmian umowy zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023