Huishoudelijke ondersteuning (publicatie op TenderNed i.v.m. beëindiging Negometrix) Published by Tenders Electronic Daily

Huishoudelijke ondersteuning (publicatie op TenderNed i.v.m. beëindiging Negometrix)

Application deadline

31.12.2023, 16:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Health and social work services
    85000000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

gemeente Sittard-Geleen
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard
Netherlands
Tel.: +31 464777777
Fax: +31 464777555
E-Mail: inkoop@sittard-geleen.nl
Website: http://www.sittard-geleen.nl

assignment

Deze tender Huishoudelijke Ondersteuning wordt gepubliceerd via TenderNed, omdat de aanbestedende dienst per 1 oktober a.s. geen gebruik meer maakt van de tendermodule van Negometrix. Aangezien er is gekozen voor een open house procedure verloopt de inschrijving nu via TenderNed en niet meer via Negometrix.Bij de open house procedure kunnen alle zorgaanbieders zich doorlopend aanmelden voor het aangaan van een overeenkomst gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Met aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden wordt een overeenkomst aangegaan.Voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning hebben de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek gekozen voor een gezamenlijke inkoop, welke centraal wordt georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen. Cliënten uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen vrijelijk hun keuze maken tussen de gecontracteerde zorgaanbieders.
Deze tender Huishoudelijke Ondersteuning wordt gepubliceerd via TenderNed, omdat de aanbestedende dienst per 1 oktober a.s. geen gebruik meer maakt van de tendermodule van Negometrix. Aangezien er is gekozen voor een open house procedure verloopt de inschrijving nu via TenderNed en niet meer via Negometrix.Bij...
Show more

Description of procurement /scope of services

Cliënten uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen vrijelijk hun keuze maken tussen de gecontracteerde zorgaanbieders. Omvang is op voorhand niet aan te geven.

Project adress

Region (NUTS code): NL423 Zuid-Limburg
Sittard-Geleen, Stein en Beek

Nederland-Sittard: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2022/S 192-545215

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Sittard-Geleen
Nationaal identificatienummer: 40678403
Postadres: Hub Dassenplein 1
Plaats: Sittard
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6131 LB
Land: Nederland
Contactpersoon: Marielle Smeets
E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl
Telefoon: +31 464777777
Fax: +31 464777555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sittard-geleen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274532/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274532/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huishoudelijke ondersteuning (publicatie op TenderNed i.v.m. beëindiging Negometrix)

Referentienummer: SER.17032
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender Huishoudelijke Ondersteuning wordt gepubliceerd via TenderNed, omdat de aanbestedende dienst per 1 oktober a.s. geen gebruik meer maakt van de tendermodule van Negometrix. Aangezien er is gekozen voor een open house procedure verloopt de inschrijving nu via TenderNed en niet meer via Negometrix.

Bij de open house procedure kunnen alle zorgaanbieders zich doorlopend aanmelden voor het aangaan van een overeenkomst gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Met aanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden wordt een overeenkomst aangegaan.

Voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning hebben de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek gekozen voor een gezamenlijke inkoop, welke centraal wordt georganiseerd door de gemeente Sittard-Geleen. Cliënten uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen vrijelijk hun keuze maken tussen de gecontracteerde zorgaanbieders.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sittard-Geleen, Stein en Beek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cliënten uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek kunnen vrijelijk hun keuze maken tussen de gecontracteerde zorgaanbieders. Omvang is op voorhand niet aan te geven.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 15
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Het aantal van 15 ondernemingen is een fictief getal. Er is sprake van open house, dus de Aanbestedingswet is niet van toepassing.

Looptijd overeenkomst is t/m 31 december 2023, waarna deze nog 1 maal met 2 jaar verlengd kan worden.

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 31/12/2023
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanbesteding conform: Open house

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/09/2022